Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі

Збірник матеріалів міжнародної конференції містить наукову інформацію та висвітлює практичний досвід із запобігання психологічному насильству, формування у молоді необхідних навичок особистісного зростання і протистояння негативному впливу структур та організацій, що використовують методи психологічного маніпулювання і контролю свідомості.

Для психологів, педагогів, соціальних працівників, юристів та інших зацікавлених осіб.

Редакційна колегія:
М.М.Слюсаревський, член-кореспондент АПН України, кандидат психологічних наук (гол. ред.); В.Е.Пєтухов (заст. гол. ред.); В.М.Мадзігон, дійсний член АПН України, доктор педагогічних наук,професор; Г.Г.Почепцов, доктор філологічних наук, професор; В.П.Казміренко, доктор психологічних наук,професор; З.Ф.Сиверс, кандидат юридичних наук, доцент; А.А.Корнієнко, кандидат психологічних наук; І.А.Слободянюк, кандидат психологічних наук; Ю.Ж.Шайгородський, кандидат психологічних наук; С.І.Позняк.

Над виданням працювали:
Відповідальний редактор: Т.А. Кузьменко
Художній редактор: А.А. Пурцеладзе
Комп’ютерна верстка: А.Ю. Полоус
Коректор: С.І. Туман


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ I. Формування особистості та розвиток критичного мислення у молоді

Лушин П.В. Критическое мышление в отечественном образовательном пространстве: из опыта формирования

Мороченкова И.А. Проблемы и пути формирования критического мышления студентов университета

Краснощеченко И.П. Применение активных методов обучения на этапе адаптации студентов-первокурсников факультета психологии как условие развития критического мышления

Слободянюк І.А. Тренінг професійного самовизначення як засіб розвитку критичного мислення і адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі

Попова С.П. Модели регулятивной подструктуры личности

Ржевская З.А. Развитие критического мышления у студентов: постановка задачи на поиск смысла учения

Городнова Н.Н. «Я»-концепція в дослідженні гендерної самосвідомості підлітків

Алексеева Л.В. Субъектно-объектная сущность личности и возможности психического самоуправления

Маланьина Т.М. Зависимость психосоматических расстройств от самооценки личностью собственной эффективности

Michael Kropveld. Developing a framework for preventive educational programs

Станивчук Т.А. Роль семьи в воспитании ребенка с ограниченными возможностями

Борисов С.В. Формирование когнитивных компетенций учащихся посредством философской пропедевтики

Осадько О.Ю. Механізми впливу особистісної позиції вчителя на психологічне здоров’я учнів

Андрусевич Т.А. Соціальні та видавничі молодіжні ініціативи УПЦ і педагогіка руху добровольців

Розділ II. Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю

Пашукова Т.И. Манипуляция сознанием и возможности психологической защиты

Мерзлякова Е.Л., Петухов В.Э. Опыт «антиманипуляционной» работы со старшеклассниками

Маринушкина Е.Е. Развитие качеств личности как противостояние манипуляции сознанием

Марченко В.В. Личностное развитие и рост как необходимое и достаточное условие профилактики насилия над личностью и манипулирования сознанием

Сарженко И.В. Социально-психологические аспекты профилактики психологического насилия и манипулирования

Середа С.В. Манипулирование потребительским поведением в молодежной среде

Жовтянская В.В. Манипуляция сознанием в современной рекламе

Исполатова Е.Н., Тверитнев Д.А., Мартынова А.С. Анализ психологических техник воздействия на индивидуальное и общественное сознание, используемых в российской телевизионной рекламе пива

Смольнікова С.О. Засоби маніпуляції свідомістю та почуттями споживачів у рекламі алкогольних та тютюнових виробів

Потеряхин А.Л. Определение и роль обмана в межличностном деловом общении

Доронина Т.А. Гендерная социализация как фактор психологического воздействия (в молодежной среде)

Старик М.Г. Зміна механізмів психологічного захисту під впливом фільму із елементами насилля

David Glenn Clark. Thought reform consultation, youth cult education preparation and sect family intervention work

Розділ III. Контроль свідомості та проблеми визначення негативного впливу з боку деструктивних груп

Агеенкова Е.К. Личностные особенности членов некоторых неокультовых объединений

Волков Е.Н. Преступная эксплуатация когнитивной, поведенческой и эмоциональной незащищенности - базовые механизмы, основные признаки и проблемы экспертного выявления

Балакин М.А. Особенности семейного функционирования, увеличивающие риск вовлечения в деструктивный культ

Реуцкий М.В. Тоталитарные секты: механизм рекрутирования

Енгалычев В.Ф. Проблематика противоправного психологического воздействия в программе образовательной подготовки юридических психологов

Волков Е.Н. Психологическое (групповое и манипулятивное) насилие в сфере религиозных отношений: признаки, критерии и конкретные проявления с точки зрения социального психолога

Ліщинська О.А. Аналіз чинників виникнення тотальної психологічної залежності

Натаров О.О. Порушення прав людини в практиці новітніх релігійних організацій

Петрик В.М. Основні напрямки та механізми вдосконалення державно-церковних відносин в контексті захисту національної безпеки україни (на прикладі новітніх релігійних організацій)

Священник Дионисий Дунаев. Тоталитарный и деструктивный характер харизматического движения в Украине

Слисенко К.Н. Социально-психологический анализ одитинга

Оселков А.А. Выявление противоправного психологического воздействия в процессе психологического анализа материалов уголовного дела

Grzegorz Mikrut, Wiktor Krzysztof. Polish state towards sects and psycho-manipulation

Friedrich Griess. Considerations about Austrian governmental cult related activities

Michaela Moravchikova. Young people with disabilities and new religious movements: with a special regard to hearing impaired young people

Ian Haworth. Protecting youth from cult methods of psychological coercion/mind control and encouraging the development of critical thinking

Підсумковий документ міжнародної науково-практичної конференції «Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі»
 
2 января 2009
 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

  • Thought reform consultation, youth cult education preparation and sect family intervention work
  • Зміна механізмів психологічного захисту під впливом фільму із елементами насилля
  • Личностное развитие и рост как необходимое и достаточное условие профилактики насилия над личностью и манипулирования сознанием
  • Тренінг професійного самовизначення як засіб розвитку критичного мислення і адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
  • Передмова
  •