Зміна механізмів психологічного захисту під впливом фільму із елементами насилля

Існуючі результати експериментальних досліджень, які були проведені психологами різних країн, показують існування впливу на особистість людини (це дослідження Бандури, Бірковіца, Хірольд та ін.). Встановлено, що демонстрація фільмів із елементами насилля призводить до збільшення рівня агресії. Однак досі не встановлено, які зміни в функціонуванні механізмів психологічного захисту відбуваються у структурі особистості під впливом фільмів із елементами насилля.

У психологічній науці немає фундаментальних досліджень проблеми співвідношення засобів впливу та механізмів психологічного захисту. Тому метою нашого дослідження стало виявлення змін у механізмах та стратегіях психологічного захисту підлітків із неблагополучних та благополучних родин під впливом фільму з елементами насилля.

Ми припустили, що насилля, яке продемонстроване на екрані, може викликати зміни у захисній системі особистості, особливо в підлітковому віці, коли ця система не досить розвинена.

Для перевірки нашої гіпотези, яка стосуються впливу телебачення, ми провели на базі Кіровоградської ЗОШ № 13 та Обласного притулку для неповнолітніх експериментальне дослідження. Досліджуваними експериментальної групи були підлітки із неблагополучних родин (які з різних життєвих причин опинилися у притулку для неповнолітніх), їх загальна кількість становила 13 осіб, серед яких 5 дівчат і 8 хлопців, віком від 12 до 17 років. Досліджуваними контрольної групи були підлітки із благополучних родин, загальна кількість яких становила 18 осіб, серед них 9 хлопців та 9 дівчат віком 14-15 років. Разом досліджуваних налічується 31 особа.

В ході дослідження ми використовували з метою діагностики такі способи збору інформації, як спостереження, експеримент, бесіду та тестування. У процесі експериментального дослідження ми використовували фільм із елементами насилля («Хеллоуін. 20 років потому» - аналіз фільму на таблиці № 1), методику Р.Плутчика на визначення механізмів психологічного захисту та методику В. Бойка на визначення домінуючих стратегій психологічного захисту (ці дві методики використовувались за день до показу фільму, наступного дня та через тиждень після показу). До і після показу було проведено методику М. Люшера для визначення рівня тривожності, активності та працездатності.

Аналіз фільму «Хеллоуін. 20 років потому»

Час
Фрагмент фільму
Вбив-
ство
Бійка
Секс
Лайка
Показ вбитого
Перші
30 хв.
1
3
3
3
0
Другі
30 хв.
1
1
0
1
1
Треті
30 хв.
4
8
0
2
3
Сума
хвил.
6
12
0
6
4

Отримані дані по проведеному дослідженні взаємодії психологічного впливу фільму із механізмами психологічного захисту були опрацьовані методами математичної статистики (такими як середнє математичне, середнє квадратичне відхилення та критерієм знаків G).

За допомогою критерія знаків G ми встановили, що при здійсненні впливу фільмом із елементами насилля у підлітків із неблагополучних родин, такі механізми психологічного захисту, як: витіснення, заперечення та реактивне утворення мають тенденцію до зниження. Тобто, захист послаблюється при здійсненні впливу, що робить їх більш вразливішими. Механізми психологічного захисту не забезпечують належної стабільності его - системи, а це призводить до різного роду порушень емоційної сфери.

В свою чергу у підлітків із благополучних родин тенденції до зниження не має жоден механізм психологічного захисту. Є лише тенденція до збільшення у таких механізмів психологічного захисту, як: проекція та раціоналізація. А це свідчить, що структура психологічного захисту є доволі стійким утворенням, функціонування якого пов’язане з наявністю таких факторів, як: сім’я, рівень особистісного розвитку, сприятливого емоційного клімату, оточення і т.д.

Реактивне утворення створює такі умови, при яких Ego (я) не приймає ніяких «дій», «заходів», мір безпеки проти усвідомлення соціально-небажаних імпульсів за допомогою утворення, формування протилежних реакцій (реактивних утворень). Іншими словами, не відбувається зміна небажаних тенденцій на прямо протилежні. У досліджуваних учнів загальноросвітньої школи реактивне утворення не є вираженим.

Слід звернути увагу на те, що у підлітків із неблагополучних родин рівень витіснення понижується після здійснення на них впливу відеопродукції з елементами насилля, хоча й перебуває на середньому рівні своєї активізації. Це, в свою чергу, призводить до внутрішнього конфлікту між етичними поглядами особистості та соціально-неприємлимими бажаннями. Оскільки внутрішньо-особистісний конфлікт не вирішується то, як наслідок, іде збільшення рівня тривожності. Про це нам свідчать результати отримані за методикою М. Люшера. Іншими словами в підлітків відбулось збільшення загрози суб’єктивної реальності, яка зпровокувала збільшення рівня агресії. Агресія, таким чином стає домінуючою стратегією захисту .

У підлітків із благополучних родин витіснення не має ніяких тенденцій, є лише тенденція до збільшення рівня проекції. Захист від своїх неусвідомлених потягів і бажань здійснюється у них із допомогою приписування іншим людям соціально-небажаних схильностей та особливостей. Прояв даного механізму психологічного захисту нами було помічено під час проведення спостережень. Рівень заперечення у групі підлітків із притулку після впливу фільму понизився, що свідчить про більший обсяг усвідомлення факту існування тих чи інших неприємностей, переживань, тощо. У підлітків із благополучних родин заперечення не є вираженим, а раціоналізація навпаки виражена і має тенденцію до зростання, більш того під дією впливу. Ми можемо сказати, що збільшується стремління до самовиправдання та самоствердження. Вони рідко визнають свою поведінку аморальною і схильні до пояснення власних дій та мотивів таким чином, щоб вони були погодженими із їх Super - ego та відповідало реальному образу Я.

Отже, на основі проведеного нами дослідження ми прийшли до висновку, що характер психологічного впливу впливає на стан механізмів психологічного захисту.

Психологічний вплив та захист можуть розглядатися як феномени, що залежать від особливостей сприйняття, мислення, емоційних процесів, а також стану его-системи людини.

Психологічний захист формується у процесі онтогенезу особистості, по мірі її розвитку. Він обумовлений психічними функціями, які регулюють інтерперсональну взаємодію людини з іншими людьми.

На нашу думку, коли особистість розвивається та отримує здібність критичного аналізу, у неї може формуватися ефективна система захисних механізмів.

Досвід психологічного впливу накопичений у різних культурах. Проявляється він різними способами, серед них помітне місце займає кінематограф, зокрема відеопродукція.

Зміни у механізмах психологічного захисту можуть бути зафіксовані психологічними методами дослідження. Адекватними методиками слід вважати, як показало наше дослідження, методику на визначення механізмів психологічного захисту, методику на визначення домінуючих стратегій психологічного захисту, проективний тест кольорів М. Люшера, які слід супроводжувати методами спостереження, бесіди та експерименту.

Ми встановили, що зміни механізмів психологічного захисту під впливом фільму із елементами насилля є більш вираженими у підлітків неблагополучних родин. А це свідчить, що їхні захисні системи мають низький рівень зрілості, тобто є недостатньо сформованими і потребують корекції направленої на нормалізацію системи диспозиційної регуляції соціальної поведінки.

Для вирішення даної проблеми, допомоги від впливу фільмів з елементами насилля, нами було розроблено програму образно-зорової саморегуляції направленої на зняття важких психічних станів. Провівши її ми встановили, що програма має тимчасовий ефект дії, і потребує подальшого допрацювання. Причину низької ефективності ми вбачаємо у порушенні емоціонально-вольової сфери особистості кожного підлітка та недосконалості навчально-виховного процесу. Саме тому подальша робота повинна бути направлена на створення тренінгових занять, які б враховували порушення особистісного розвитку та особливості сфери перебування підлітків.
Старик М.Г.
Кіровоградський інститут регіонального
управління та економіки, студент,
м. Кіровоград, Україна

Повернутися до збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі»
 
3 января 2009
 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

  • Механізми впливу особистісної позиції вчителя на психологічне здоров’я учнів
  • «Я»-концепція в дослідженні гендерної самосвідомості підлітків
  • Передмова
  • Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі
  • Психологічний феномен віри при невротичних розладах
  •