Тренінг професійного самовизначення як засіб розвитку критичного мислення і адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі

Як відомо, існують відмінності в організації навчального процесу в школі і вищому навчальному закладі. Правда, слід зазначити, що останнім часом реалізуються певні спроби їх зменшити (введення семестрів, проведення спарених уроків тощо), але все ж таки відмінності залишаються суттєвими. Однак, на нашу думку, основна відмінність полягає в тому, що студент, на відміну від учня, повинен в більшій мірі бути суб’єктом навчального процесу, тобто бути досить активним в пошуку і засвоєнні знань, вміти критично мислити і формувати власну позицію в своєму професійному становленні. Проте, досвід показує, що значна частина студентів-першокурсників мають досить примарне уявлення про свою майбутню професію, не всі вони мають наміри подальшої роботи за обраною професією.

В Київському міському педагогічному університеті ім. Б. Д. Грінченка розроблена програма адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в вищому навчальному закладі. У відповідності з цією програмою навчання на першому курсі в університеті розпочинається з рефлексивно-творчого тренінгу професійного самовизначення, який триває три дні (обсяг тренінгу - 24 години). Рефлексивно-творчий тренінг є однією з форм інтенсивної психологічної роботи, яка базується на теорії рефлексивної психології (І. М. Семьонов, С. Ю. Степанов, М. І. Найдьонов, Л. А. Найдьонова, Г. Ф. Похмєлкіна). Такий тренінг дозволяє сформувати середовище з параметрами проблемності, прийняття і безоцінковості, в якому в учасників розвиваються здібності до вирішення проблемних і проблематизації стандартних задач і ситуацій (1,2). Робота в режимі полілогу розвиває готовність ставити під сумнів цінність минулого досвіду, розвиває здатність бачити багатофункціональність речей, розвиває здібності до поєднання протилежних ідей з різних областей досвіду і використання отриманих асоціацій для вирішення проблеми (3). Все це приводить до того, що студенти стають більш розкутими в своїх рішеннях і вчинках, вони здатні створювати креативне середовище для себе і для інших людей.

Приведемо деякі свідчення студентів-першокурсників, які пройшли рефлексивно-творчий тренінг професійного самовизначення.

Олена М. Після тренінгу я із здивуванням зрозуміла, що поглядів на одну й ту саму проблему може бути безліч. Зрозуміла я й те, що вирішувати проблему кожен може по різному, в залежності від своїх особистісних характеристик... Після тренінгу я почала більше замислюватись над призначенням (!!!) (підкреслено і поставлено знаки оклику Оленою М.) вчителя і психолога, його функціями, характеристиками і очікуваннями.

Ірина М. Я вважаю, що робота в режимі рефлексивне творчого тренінгу дає можливість на рівні з іншими висловити свою власну думку, бути вислуханим, почутим, ознайомитись з поглядами кожного учасника, виробити колективну думку... Принцип дорощування корисний тим, що він передбачає народження нових думок, це творчий процес, він активізує мислення, дає можливість побачити проблему з різних боків, багато її граней; співвіднести свою думку з думками інших, стати більш збагаченим знаннями, вирішити дану проблему самостійно.

Юлія С. Така форма роботи допомогла краще розібратися в собі, побачити можливості свої і інших... Заняття укріпили моє бажання вчитися далі, тепер я не відчуваю страху перед заліками і іспитами.

Марина Н. Лично для меня тренинг дал очень много, прояснились вопросы профессионализма и, самое главное, вырисовался образ практического психолога... Интерес к работе психолога у меня возрос после этих трех дней, я считаю, что был дан толчок для дальнейшего изучения этой профессии. Я поняла, что выбор стать практическим психологом я сделала правильно. И после этих занятий мыслительная деятельность продолжалась и была очень интенсивной... Поработав три дня в режиме тренинга, мы очень быстро познакомились в группе друг с другом.

Світлана С. Первые три дня занятий показали мне, что я на курсе человек не случайный, а по-моему, нужный; что мне интересно, что этот вид деятельности меня увлекает. Я с нетерпением буду ждать погружения в эту новую для меня профессию.

Інна Н. Тренинг дал возможность более четко и глубоко сформулировать определения на первый взгляд абсолютно понятных и известных вещей, а также помог понять, насколько все мы по-разному думаем, воспринимаем окружающий мир и излагаем свои мысли. Тренинг дал возможность более близко познакомится с группой, узнать о каких-то проблемах и интересах каждого.

Світлана С. Результати тренінгу:

1. Формування нових поглядів на ту чи іншу проблему;
2. пошук нових (вони ж і оптимальні) рішень старих проблем;
3. можливість глибше пізнати знайому інформацію і отримати нову;
4. можливість розкрити і побачити себе по новому, відкрити в собі нові можливості і якості;
5. можливість позбавитись від певних комплексів.

Таким чином, реалізація рефлексивно-творчого тренінгу професійного самовизначення сприяє досягненню різнопланових цілей.

По-перше, тренінг спрямований на формування базової (стартової) компетентності щодо обраної професії, яка включає в себе як певні знання про професію, так і рефлексію власних установок, системи цінностей, очікувань, пов'язаних з самореалізацією в обраній професії. Можна стверджувати, що у більшості учасників, інтерес щодо обраної професії, мотивація до її освоєння, зростають.

По-друге, тренінг розвиває у студентів критичне мислення, здатність брати під сумнів відомі істини, сприяє формуванню у них орієнтації на власний вибір, на самих себе. Багато з них стверджують, що після тренінгу вони стали впевненішими в собі; констатують у себе здатність як слухати і чути інших, так і вміння відстоювати власну думку.

По-третє, проведення тренінгу саме на початку навчального року в новостворених академічних групах студентів першокурсників дає можливість інтенсивного і глибокого знайомства один з одним студентів, швидкого і просоціально-спрямованого формування студентського колективу як цілісного соціально-психологічного утворення. Тренінг орієнтований на формування корпоративного духу у студентів першокурсників, прищеплення їм домінуючої в університеті системи цінностей.

По-четверте, оскільки разом з тренером-психологом працює куратор академічної групи (як помічник тренера, ко-тренер), його робота в стартовому тренінгу сприяє швидкому налагодженню повноцінних контактів між куратором і академічною групою, формуванню в групі атмосфери взаєморозуміння і довіри.
Слободянюк І.А.
Київський міський педагогічний університет
ім. Б.Д.Грінченка, кандидат психологічних
наук, декан факультету психології та
соціальної роботи, м. Київ, Україна

Література:
1. Семенов И.Н. Карл Роджерс в интерьере рефлексивной психологии современного человекознания (воспоминания о встречах с Карлом Роджерсом и зарождении психотерапевтической игрорефлексики) // Феноменологія щирості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / за загальною редакцією Слободянюка І.А. - Вінниця: Поділля - 2000. - 2002. С.113-127.
2. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Рефлексивная психология творческого мышления. Запорожье, 1992.
3. Слободянюк И.А., Похмелкина Г.Ф. Опыт профессиональной переориентации в процессе подготовки практических психологов // Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика: Сборник материалов международной конференции. Т. 1. - Одесса, 1992, С. 100-102.


Повернутися до збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі»
 
2 января 2009
 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

  • Зміна механізмів психологічного захисту під впливом фільму із елементами насилля
  • Механізми впливу особистісної позиції вчителя на психологічне здоров’я учнів
  • «Я»-концепція в дослідженні гендерної самосвідомості підлітків
  • Передмова
  • Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі
  •